Werkwijze

GESPREKKEN
Een gesprek duurt ¾ uur. Het eerste gesprek (intakegesprek) is zowel voor u als voor mij vooral oriënterend van aard. Het is bedoeld om een globale indruk van uw problemen te krijgen en na te gaan of behandeling bij mijn praktijk mogelijk en wenselijk is.  Na dit eerste gesprek wordt er nader onderzoek gedaan waarbij ik mij een zo goed mogelijk beeld van uw problemen vorm. Mogelijk zal u gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. De bevindingen van deze gesprekken en de vragenlijsten worden met u besproken en resulteren in een behandelvoorstel. Ik streef kortdurende therapieën na (10 tot 15 sessies). Echter het aantal gesprekken is afhankelijk van de soort, intensiteit en hoeveelheid van uw klachten. Ook de regelmaat van afspraken is hiervan afhankelijk, meestal vinden gesprekken eens in de 1 à 2 weken plaats.


PRIVACY – DOSSIER
Uw persoonsgegevens en gegevens die nodig zijn voor het verlenen van hulp worden opgenomen in uw dossier. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders: zonder uw toestemming mag ik geen informatie geven aan derden. Als uw huisarts u verwezen heeft zal na afronding van de behandeling met uw toestemming een schriftelijk verslag aan hem/haar gestuurd worden. Uw dossier wordt na behandeling afgesloten en 15 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting. Daarna wordt het dossier vernietigd.

U heeft recht op inzage in uw dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult, bij uitgebreide bestudering kunt u een afspraak maken. U kunt (persoons)gegevens laten wijzigen als ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier; hiervoor vraag ik een onkostenvergoeding.

ONDERZOEK
Langs diverse wegen wordt mij gevraagd (anonieme) patiënt- en behandelgegevens te verstrekken voor onderzoek. Zo moet ik voor mijn beroepsregistratie gegevens aanleveren over het aantal en de soort behandelingen die ik uitvoer. Maar ook onderzoeksinstituten en overheidsinstanties (Trimbos, Nivel, NZa) vragen mij gegevens over patiënt(groep)en. Als ik aan dergelijke gegevensverzameling meewerk, dan moet ik uw toestemming daarvoor hebben. Uiteraard zal ik altijd zorgen dat de gegevens anoniem zijn, en niet tot u te herleiden zijn.


TOESTEMMING EN AKKOORDVERKLARING
Op diverse momenten zal ik expliciet uw toestemming voor een aantal zaken vragen:

  • Verklaring dat u bekend bent met de regels van onze praktijk
  • Akkoordverklaring met het behandelvoorstel
  • Toestemming voor berichtgeving aan de verwijzer/huisarts
  • Toestemming voor het beschikbaar stellen van (geanonimiseerde) behandelgegevens voor onderzoekdoeleinden

ANNULERINGSREGELS
Voor een therapiegesprek wordt 45 minuten uitgetrokken. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Mocht u te laat komen dan staat u dus minder tijd ter beschikking. Als u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur tevoren af te melden; aan tijdige annulering zijn geen kosten verbonden. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren wordt u de helft van het tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering. Kosten voor een niet-nagekomen afspraak kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekeraar.

IDENTIFICATIE

Ik ben verplicht uw BurgerServiceNummer in mijn administratie op te nemen, en uw identiteit vast te stellen. Ik verzoek u bij uw eerste bezoek een identiteitsbewijs mee te brengen. Ik zal u bij inschrijving bij mijn praktijk ook om uw verzekeringspasje vragen, wilt u dit tevens bij het eerste consult meenemen.